Laatste Nieuws

Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamzaterdag, februari 9th, 2019 at 7:39pm
Om te kijken wat de regelgeving is inzake bestemmingen van panden heeft Boulevard, Melvin Montiziaan, student bestuurskunde, gevraagd onderzoek te doen naar de huidige stand van zaken wbt woningverhuur.

Hieronder is een korte samenvatting te vinden met de belangrijkste zaken die aan de orde komen in het rapport. Het rapport zelf is naar alle donateurs gestuurd via email.

De informatie die in dit rapport is verwerkt heeft als doel een duidelijk overzicht te tonen over de bestaande wet- en regelgeving en dient tevens als kader om verschillende acties in kaart te brengen die bewoners zelf kunnen ondernemen om dergelijke praktijken tegen te gaan.

Het rapport is zeker niet compleet en kan fouten bevatten, maar probeert wel een beeld te geven van wat mag en niet mag.

Een belangrijke vraag die nog uitstaat is o.a. of het nul-quotum nog bestaat inzake kamerverhuur. Dit lijkt eind 2017 geschrapt te zijn.

Weet u meer over het al dan niet nog van toepassing zijn van het nul-quotum, laat het dan weten aan het bestuur.

In het rapport komen verschillende soorten verhokking aan de orde. Deze zijn:

Verbouwing van woningen tot een studentenwoning
Verbouwing van woningen tot kleine appartementen met een gescheiden huishouden
Waarbij 2 of meer woonruimtes worden gecreëerd worden groter dan 85m2
Waarbij 2 of meer woonruimtes worden gecreëerd worden kleiner dan 85m2
Woonruimtes hebben een oppervlakte tussen de 50m2 en 85m2
Woonruimtes hebben een oppervlakte kleiner dan 50m2
Verbouwing van woningen tot een woongroep woning
Wet- en regelgeving die momenteel (2018) van toepassing is zijn de “Huisvestingswet” 2014 en de “Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2017/2”. In het onderzoek worden per wetgeving specifieke artikelen tegen het licht gehouden en per verschillende vorm van verhokking getoetst. De vorming van studentenwoningen en 2 of meer woonruimtes met een oppervlakte kleiner van 85m2 is niet toegestaan en een vergunning voor deze wordt ook niet verleend door de gemeente.

In het rapport wordt ook gekeken naar de aanpak in andere steden. Daarbij is opgevallen dat steden met een soortgelijke demografie (’s-Gravenhage, Amsterdam, Utrecht) een strengere aanpak hebben in het tegengaan van verhokking. Specifiek hebben deze gemeentes woningvorming, in speciaal het creëren van woongroepen, strenger gereguleerd.

Tenslotte geeft de politieke analyse een duidelijk beeld van het politieke speelveld. In het specifiek is aangegeven welke stappen de politiek wilt nemen omtrent het tegengaan van verhokking in Rotterdam. Duidelijk is dat het college en de gemeenteraad gezamenlijk de wil delen de verhokking tegen te gaan en bereid zijn diverse wet- en regelgeving gerelateerd aan verhokking te veranderen. Daarnaast geeft de politieke agenda een overzicht van beslissingen die in 2019 genomen zullen worden welk in relatie staan tot het probleem geagendeerd.

Wilt u meehelpen om verdere duidelijkheid te krijgen of zich op een andere manier inzetten voor Boulevard, laat het ons dan weten. Zo zoeken we nog een aantal enthousiaste mensen voor het Boulevard blad.
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamvrijdag, januari 11th, 2019 at 10:19pm
Deze zondag Nieuwjaarsborrel & donateursoverleg -
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamwoensdag, januari 2nd, 2019 at 3:15pm
Nieuwjaarsborrel & donateursoverleg zondag 13 januari 2019 -
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamvrijdag, december 7th, 2018 at 5:10pm
Verslag van verhokking in de gemeenteraad -
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamvrijdag, december 7th, 2018 at 5:06pm
Verslag van debat over verhokking in de gemeenteraad door werkstudent Boulevard

Verslag Actualiteitenraad
Actualiteitenraad over woongroepen

Naam: Melvin Montizaan
Datum: 6 december 2018
Plaats: Rotterdam
Onderwerp: Actualiteitenraad, agendapunt 3.2 “Liever een goede buur dan een verre vriend”
Mensen betrokken: J.W. Verheij – VVD Raadslid en aanvrager voor agendapunt actualiteitenraad
R.C.J. de Roon – D66 Raadslid
N. Balwantsingh – PvdA Raadslid
E.C. Eskens – CDA Raadslid
S.A. Kurvers – Wethouder bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
B. Wijbenga – Wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Na sluiten raadsbelaging, heropening voor agendapunt 3.2

Introductie

Raadslid J.W. Verheij (VVD) had voor 6 december jongstleden voor de actualiteitenraad van de Gemeente Rotterdam een aanvraag gedaan tot hoor- en wederhoor over “gaten” die gevonden zijn door projectontwikkelaars om dure panden (officieel niet beschikbaar gesteld om onder te verhuren) via een schijnconstructie weder te verhuren als een woongroep.

J.W. Verheij introduceerde het probleem aan de actualiteitenraad. Hij ging in op meerdere bouwprojecten aan de C.P. Tielestraat, waarin hij de casus voorlegde waarin bewoners binnen no-time te maken krijgen met een “woongroep”, zogenoemde kamerverhuur in een wijk waar voornamelijk gezinnen wonen in een koopwoning. Hij noemde dat beleggers die grote woningpanden in alle vormen en maten omtovert tot 14 kamers, om onder te verhuren. Volgens Verheij is dergelijke verhuur in de stad Rotterdam niet wenselijk en zorgt deze vorm van verhuur voor overlast en gebrek aan binding met de straat/buurt. Hij zei dat mede door de wet vele soorten pandenverhuur zijn uitgebannen door verhuur vergunning plichtig te maken, woongroepen vallen echter nog buiten de boot daarin.

Reacties van collega-raadsleden (eerste termijn)

R.C.J. de Roon (D66) reageerde als eerste op de door Verheij geïdentificeerde problemen. Hij stelde het probleem rondom woongroepen als herkenbaar. Hij stelde, mede door tijdsdruk, een aanvullende vraag aan het college. Deze was: “In hoeverre in het kader van woongroepen de verordening niet functioneert?”.

N. Balwantsingh (PvdA) wilde ook in het verhaal verwijzen naar de motie van Denk, “Onderzoek verhuurdersvergunning” en op welke manier dit instrument een rol zou kunnen spelen.

E.C. Eskens (CDA) zegt dat er zaken zijn gedaan rondom splitsingwoningen. Eskens zegt dat het vergunning plichtig maken een effectief instrument was in de bestrijding van de vorming van splitsingwoningen.

Reactie van het college
S.A. Kurvers – Wethouder bouwen, wonen en energietransitie gebouwde omgeving
Kurvers ging in op het beleidsaspect. Hij ziet in Rotterdam een dynamische woningmarkt en dat mensen bereid zijn om woonruimte in te leveren om alsnog een plekje te bemachtigen in de stad. Hij refereerde naar “Verorderning toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad”, die volgens hem er juist voor moet zorgen dat splitsing woningen moeten worden tegengegaan. Bestaande woningen moeten middels de verordering worden beschermd tot opdeling. Hij ziet in dat Rotterdam in trek is onder studenten (tweede stad in Nederland), maar dat deze moeten worden gehuisvest in getransformeerde kantoorpanden en/of nieuwe studentenwoningen.

Hij ziet in dat er een maas is in de wet wat betreft “woongroepen”. Hij zegt echter twee kanten van het verhaal te zien wat betreft woongroepen. Woongroepen die juist volgens de regels zijn opgericht en ook echt als woongroep acteren en woongroepen die echt voor overlast zorgen in de buurt.

Hij zegt dat er al een onderzoek loopt naar deze maas in de verordening, welk is toegewezen aan Belsrijke. Hierover wordt in februari 2019 meer duidelijk over wat er gedaan kan worden tot het dichten van deze maas.

B. Wijbenga – Wethouder handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven
Wijbenga ging aanvullend in op het handhaven van de verordeningen.

De controle op woongroepen wordt door “bouw en wonen toezicht” gedaan. Op dit moment loopt er een juridische procedure om te identificeren wat wel woongroep en wat niet een woongroep is. Hij zegt mede te leven met mensen die onprettig kunnen wonen door ontstane woongroepen, met als voorbeeld aan de Mathenesserlaan, wat ook recent in de publiciteit stond.

Hij zegt dat Rotterdammers onbekommerd moeten kunnen genieten van hun woning. Handhaving van de verordening ziet de wethouder dan ook als een zeer belangrijk en als een van hun top-6 prioriteiten. Hij zegt dat er situaties zijn waarin er succesvol wordt gehandhaafd, in de vorm van proces-verbalen en politiehandhaving. Daarnaast hebben de woonoverlast coördinatoren, een stevig aantal binnen de gemeente, ook dagelijks werk om met slachtoffers en veroorzakers als bemiddelaar op te treden. Hij zegt daarop dat de boodschap is dat mensen met elkaar naar een oplossing moeten zoeken, “mediating”, waarin buurtbemiddeling een belangrijke rol speelt. De beste weg blijft een gesprek.

Indien overlast echt uit de hand loopt, heeft volgens de wethouder de gemeente verregaande bevoegdheden tot optreding, waaronder een aantal zijn voorbehouden aan de burgemeester. Hij wilt echter dat dat stadium niet optreedt en wijst op voorbeelden waarin kleine afspraken, waaronder het niet hard lopen op houten vloeren, een groot verschil kan betekenen.

In het voorjaar van 2019 is de bedoeling van de wethouder dat hij de praktijk in kaart brengt. Hij zegt dat veel dingen goed gaan, maar zeker niet altijd nog goed genoeg. De praktijk van 2 jaar woonoverlast moet worden geëvalueerd waarin niet alleen de gemeente meewerkt, maar ook de overlastgevenden, melders, handhaving & toezicht en andere instanties die betrokken zijn bij woonoverlast. Toezegging dat het in het voorjaar van 2019 aan de orde komt.

Reacties van raadsleden en reactie wethouder (tweede termijn)
Verheij dankt de wethouders dat zij aan de slag gaan met de woonoverlast. Hij agendeert nogmaals de acute actie die gevraagd is door bewoners om ongewenste praktijken in de buurt tegen te gaan. Hij vraagt aan de wethouder of hij bereid is om kenbaar te maken dat er zo spoedig mogelijk contact kan worden opgenomen met de woonoverlast coördinatoren door de bezorgde bewoners.

Wijbenga beantwoordde deze vraag en wees nogmaals op de complexiteit van zaken en dat soms vanuit de kant van de gemeente sommige elementen over het hoofd worden gezien en daar goed op wordt gecontroleerd. Wijbenga zegt daarnaast toe dat de straten die onder de aandacht zijn gebracht door de pers extra aandacht zullen krijgen van de woonoverlast coördinatoren.

Sluiting van de raadsbelaging, over naar agendapunt 3.3
Boulevard Rotterdam
Boulevard Rotterdamwoensdag, december 5th, 2018 at 9:50am
Verhokking in de gemeenteraad, 6 dec 12.00 -